🔸ساعت یکی از اجزای ثابت استایل هر فردی است که همیشه می خواهد خوش تیپ به نظر برسد.