ما که از فکرِ تـو شب خواب نداریمـ، ولی

در بساطِ ‌شب‌مان چشمـ‍ِ تَر از یاد تـو هست‌ ...