🌾امروز

دستهایت را به سوى مهربانى باز كن🧡دلت را به امید

و خودت را به خورشيد پیوند بزنامروز روز دیگریست

روز تو

و آغاز چشم هايى

که خدا در آن نقش بسته‌ است🍃صبح بخیر زندگی🌻