به بعضیا باید گفت : خوبه من هستم وگرنه عقده‌هاتو سر کی خالی میکردی!