دوری دوستی نمی آورد! فراموشی می آورد.. دوری خود مرگ است..