🍃🌸برای بدست آوردن

چیزهای ارزشمند باید تلاش کرد.امروز

آگاهانه حالت رو خوب نگه دار

آگاهانه بخواه که حالت خوب باشه

تا برکت و سلامتی در زندگیت جاری بشه👌بخواه که دلت آروم باشه

تا کارهات به سادگی، به زیبایی و عزتمندانه انجام بشهحس و حال خوب اتفاقات خوب رو رقم میزنه❤️