همه میتونن

دوسِت داشته باشن

اما فرق هست بین اونیکه

فقط حرف میزنه

و اونیکه صبر میکنه

تا خودت به این نتیجه برسی

که واسش مـهمـی و

همیشه کنارت میمونه ...