باید سکوت را ببلعم

و زبان به " دوستت دارم "

باز کنم..

اینجا؛ تنهایی علیه آدمها

زود توطئه دلتنگی سر می دهد!