به مـن از خـوبتـرین زاویه چشـمانـت

از پر احساس ترین جای نگاهت بنگر