.. نه جانم !

روز درد ندارد ..

شب است که می‌فهمی تا به حال

چقدر مُرده ای ...