سکوت کرده ام،

حتی در آینه ها...

این روز ها مگر

در آینه هم باد می آید...؟

که برده است ،

با خودش...

لبخندم را.