🌾امروز

خوشحال و قدردان باشيد.

برای تمام اتفاقات

و آدم های خوبِ زندگی تان🌱برای همین نفسِ آرامی که می کشيد

برای نور

برای برگ

برای آفتاببودن در این زندگى غنیمت است

پس از حضورتان لذت ببريد.

و جهان را با تمام جزئیاتش نظاره كنيد.