نزدیکت می شوم بوی دریا می‌‌آید

دور که می شوم صدای باران !

بگو تکلیف‌ام با چشم‌هایت چیست ؟

لنگر بیاندازم عاشقی کنم

یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟!