وقـتـۍ آدم خـوبـۍ باشـۍ،
هـیچ ڪـسۍ رو از دسـت نمـیدۍ
دیـگران تو رو از دسـت میـدن !