‏بي انصاف ترين آدما اونايی هستند كه حالشون خوبه و بهشون خوش ميگذره ولی با ناليدن از روزگارحال بقيه رو خراب می كنند.

دنيای مجازی پر اين آدماست