زندگي تفسير سه كلمه است:
خنديدن
بخشيدن
فراموش كردن
پس تا مي توني بخند،
ببخش و فراموش كن..
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌