آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشایید
به رفتار شما می‌تابد...🌼