همڪَي "رهڪَذر" هستیم
بہ ڪسی ڪینہ نڪَیرید
"دڸ بي ڪینہ" قشنڪَ است
بہ همہ مهر بورزید
بہ خدا مهر قشنڪَ است...

بشناسید خدا را
هر ڪجا "یاد خدا" هست
هر ڪجا نام خدا هست
سقف آڹ خانہ قشنڪ است..