سرسخت بودن،

نشانه قدرت و توان
شما نیست.

اما اگر انعطاف داشته باشید

هرگز نخواهید شکست.🌷
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌