از رها کردن نترس
باور کن هيچ کس نمیتواند
چيزی که مال توست را از تو بگيرد
و تمام دنيا ، نمی توانند چيزی که
مال تو نيست را برايت حفظ کنند
همه چیز ساده است
زندگی ، عشق ، دوست داشتن