کاش می شد از علاقه هم

عکس گرفت

تا ببینی وقتی به تو فکر می کنم

چقدر خوب می افتم ..