حتماً كه نبايد ماشينِ آخرين مدل داشت

گاهي يك موتور لازم است...بنشاني اش تَركِ خودت و تمامِ خيابانها را با هم ويراژ دهيد...

باد لاي موهايش بوزد و احساس كند خوشبخت ترين دخترِ دنياست

حتماً كه نبايد رستورانهاي رنگارنگ رفت.

اصلاً بايد تمامِ فلافليهاي شهر را امتحان كرد

زندگی را همیشه سخت نگیرید باور كنيد گاهي بهترين خوشبختي ها را با ساده ترين چيزها ميشود تجربه كرد.