💐اگر بتوانى همواره در زمان حال بمانی

آدم شادی هستی.آن وقت می‌فهمی که در صحرا

زندگی هست، آسمان ستاره دارد.

پرنده ها آواز مى خوانند و

زندگی جريان دارد.زندگی یک جشن است✌🏼

جشنی عظیم

تا زمانى كه در لحظه‌ حال باشى💋