اصلاً مى دانى زندگى كردن يعنى چه؟! يعنى اينكه كمرت را محكم ببندى و به دنبال دردسر بدوى..!