یَعنی می‌شود آن روز برسد؟

که هَمه احوالِ تو را از مَن بگیرند،

که سُراغت را فقط مَن داشته باشم،

که بگویَم، درگیرِ زندگیمان است

خوب است،

خوبیم ‌..

مَشغولِ دوست داشتنِ همدیگریم ..