🌾🌹هر روز صبح

روزتان را با آرامش

و بدون استرس و عجله

و فشارهای عصبی شروع کنید.به طلوع خورشید نگاه کنید🌞

به آواز پرندگان گوش کنید.خوبی‌های خداوند را احساس کنید

و از خدا به خاطر موهبت‌هایی

که به شما داده است، تشکر کنید🙏🏻دلتون پراز شادی🍃

بهارتان جاویدان❤️