🌹🍃زندگی باغی است

که با عشق باقیستمشغول دل باش

نه دل مشغولبیشتر غصه های ما از

قصه های خیالی ماست👌🏻پس بدان اگر فرهادباشی

همه چیز شیرین است❤️کسی هرگز نمیداند فردا

زندگى چه سازی میزند

پس زندگی رادریاب😘