دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد

بی روی دلارام ،دل آرام ندارد