🌹🍃امروز

جسارت داشته باش و زندگے ڪن

اما جورے ڪه خودت دوست دارے

نه جورے ڪه دیگران از تو انتظار دارند.🌱تا میتوانے شاد باش

و از لحظه لحظه ے زندگے

لذت ببر

و خودت باش.خودت همه ڪاره ے دنیاے خودت

و انگیزه ے آرزوهاے خودت باش🧡