که قول داده‌ای و داده‌ام قوی باشیم

که قول داده‌ای و داده‌ام.. ولی سخت است!