🌾 امروز انتخاب كنيد كه شاد باشيد

حتی در اوجِ مشکلات

و در دلِ بدترین اتفاقات هم بگرديد و

بهانه ای برایِ امیدواری و لبخند پیدا كنيد.🌱خوب کردنِ حالِ خودتان

را بلد باشيد

و قوی بودن را ياد بگيريد✌🏼امروز انتخاب كنيد كه

شاد و قوی باشيد☺️