اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً ميميرد...

ﭼﻪ در درﯾﺎ،

ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه در دروغ،ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ،

چه در خوشی،چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار،

چه در حسد،

چه در بخل، چه در کينه، چه در انتقام

مواظب باشيم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!

انسان بودن، خود به تنهایی يک دين خاص است که پيروان چندانی ندارد…