دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش...

خودش گفته قبل از نمره دادن
اگر پشیمان شوی غلطهایت را پاک میکنم!