بچه ها
شوخی شوخی به
گنجشکها سنگ می زنند
ولی گنجشکها جدی
جدی می میرند

آدمها
شوخی شوخی بهم
دیگه زخم می زنند
ولی قلبها جدی
جدی می شکنند..

مراقب قلب آدما باشیم