باد
با شمع های خاموش
کاری ندارد!
اگر در سختی هستی،
بدان که ؛
"روشنی" ...

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌