قصد داشتم دست
اتفاق را بگیرم تا نیفتد!

اما امروز فهمیدم که
اتفاق خواهد افتاد

این ما هستیم که نباید
با او بیفتیم!

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌