از نظر من هیچ چیز

مقدس تر از عشق

و خندیدن عمیق نیست

وهیچ چیز مقدس تر از شادی نیست
👌🏻