میدانی؟؟؟

فرق زیادیست ....

بین آدمی که پا به پای کسی پیر شود

تا آدمی که برای کسی پیر شود!

و دنیا این روزها !

پر از آدم های پیریست که؛

در بیست سالگی برای کسی تمام شدند