ما که دل کندیم از او،دیگر چه فرقی میکند؟

با سگانِ زرد باشد یا شُغالانِ سیاه؟