قلبِ تو سرزمین من است

خانواده من است‎

ملتِ من است

قلبِ تو

قلبِ من است