🌻امروز

چایت را دم کن

صدای موسیقی را کمی بلند کن.مقابل پنجره بایست

و نفس عمیق بکش

و به هیچ چیز فکر کن👌انقدر سخت نگیر رفیق جانم😘

زندگی زیباست🌹

گذشته جای ماندن نیست.

آينده هم هنوز نيامده

پس حال را دریاب تا حالت خوب باشد👌