نوشتی: روز خوبی را برایت آرزو دارم

چه می‌دانی از این بغضی که بی‌تو در گلو دارم؟