در جواب ابلهان آنقدر

خاموش ماندیم که گفتند

حرف حساب جواب ندارد