از یه جایی به بعد

دیگه قوی نیستی

و حتی نمیتونی

تظاهر به قوی بودن کنی

اونجاس که

ساعت خوابتو زیاد میکنی

تا دور باشی از دنیا و آدماش...