نیازمندیم به یک خواب عمیق و طولانی

انقدر عمیق که وقتی بیدار شدیم

یادمان نیاید چه برسرمان آمده emoji