محبوب من!
تمام چیزی که
ذهنم را مشغول کرده این است
که حال تو و حال "چشمهایت"
خوب باشد ...


#نزار_قبانی