از ته قلبم آرزو مى کنم هیچوقت تو زندگیتون

حسرت دوباره شنیدنه صداى کسى رو نخورید...!