بی‌شک افراد تنوع طلب

مزخرف‌ترین افراد روی زمین‌اند

قلبی را پایمال میکنند،بی‌اعتماد میکنند

و فرد بعدی را به همین ترتیب...