برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری!