وقتی میگویم حالم بد است

نپرس چرا

بغلم کن،

میفهمی چرا

حق دارد این حال

دور از آغوشت

خوب نباشد..!